Algemene voorwaarden

Versie 3 – oktober 2023

ARTIKEL 1: ALGEMEEN     

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zonstart: Zonstart, gevestigd in Houten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87902443.
 2. Klant: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die Producten en/of Diensten afneemt van Zonstart.
 3. Overeenkomst: De door de Klant bevestigde Offerte, de daartoe behorende bijlagen, in ieder geval met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, gesloten tussen Klant en Zonstart.
 4. Installatie: De daadwerkelijke plaatsing van Producten op de door de Klant aangegeven locatie.
 5. Offerte: De door Zonstart aan de Klant uitgebrachte offerte, aanbieding of opgave voor Producten en/of Diensten onder deze algemene voorwaarden.
 6. Producten: Alle door Zonstart geleverde, te leveren en te installeren of geïnstalleerde materialen zoals gespecificeerd in de Offerte en/of de Overeenkomst aan de Klant.
 7. Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan Zonstart verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de Offerte en/of de Overeenkomst.
 8. Opbrengst: De in de Offerte en/of Overeenkomst omschreven verwachte opbrengsten, die de Producten (kunnen) genereren in de meest ideale omstandigheden.

ARTIKEL 2.  TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes van, alle (advies)gesprekken namens en alle Overeenkomsten met Zonstart en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een Klant. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Voorwaarden en het bepaalde in de Offerte, prevaleert het bepaalde in de Offerte.
 2. Door aanvaarding van de aangeboden Offerte, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de website van Zonstart of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en in zoverre deze door Zonstart schriftelijk of elektronisch/digitaal zijn aanvaard.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Klant en ten behoeve van door Zonstart bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 8. Zonstart behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen en zal een dergelijke wijziging tijdig bekend maken op haar Website.

ARTIKEL 3. OFFERTE, OVEREENKOMST EN ANNULERING

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Zonstart gegeven Offertes vrijblijvend.
 2. Alle door Zonstart verstrekte informatie in de Offerte is onder voorbehoud van type-, reken- en drukfouten.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Klant elektronisch/digitaal of schriftelijk ondertekende Offerte door Zonstart is ontvangen en aanvaard.
 4. Alle Offertes van Zonstart aan Klant zijn (mede) gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Klant is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de levering, installatie, uitvoering en/of tijdsduur van de opdracht dan is Zonstart gerechtigd de opdracht te beperken, uit te breiden of te beëindigen.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat:
  • Klant eigenaar van de woning is of een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning ter beschikking stelt aan Zonstart.
  • Klant alle vragen naar waarheid heeft beantwoord, geen informatie achterhoudt en alle informatie waar Zonstart om vraagt volledig heeft opgegeven of nog ter beschikking zal stellen aan Zonstart.
  • De dakconstructie of andere (on)roerende zaak deugdelijk, zonder onvolkomenheden en/of gebreken geschikt is om de Producten te installeren.
 6. Indien Zonstart een beroep doet op een ontbindende voorwaarde zoals omschreven in het vorige lid, informeert Zonstart schriftelijk of digitaal de Klant zo snel mogelijk.  Een beroep van Zonstart op dit artikel geeft de Klant geen recht op vergoeding van schade en kosten.
 7. Indien de Overeenkomst samen met iemand anders gesloten is, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden.
 8. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na totstandkoming schriftelijk te annuleren. Het recht om de Overeenkomst te annuleren vervalt op het moment dat Zonstart, op verzoek van of in overleg met de Klant, aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van installatiewerkzaamheden.
 9. Indien de Klant na 14 dagen een wijziging op de Overeenkomst voorstelt die tot een geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst leidt, kan Zonstart de gemaakte kosten bij de Klant in rekening brengen. Bij annulering van de Overeenkomst zijn de annuleringskosten voor de Klant € 300,00.
 10. Indien Zonstart tot opschorting en/of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot schadevergoeding.
 11. De in de Overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement zijn een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
 12. Tekeningen en berekeningen met hierin (onder andere) opgenomen de dak afmetingen, het aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. Installateur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Klant) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van Installateur gebruikt bij installatie van de Producten, zonder dat Installateur bij de installatie van de Producten betrokken is.

ARTIKEL 4.  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Aanvulling c.q. wijzigingen op de Offerte en/of Overeenkomst zijn voor partijen alleen bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
 2. Indien door wensen van de Klant, die door Zonstart redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in Offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de Installatie die kan worden toegerekend aan de Klant), de hoeveelheid werkzaamheden die Zonstart op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk.
 3. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van de Klant, tenzij en voor zover dit bij nadere Overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.
 4. Zonstart is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of afschaffing van subsidies, belastingvoordelen of andere fiscaal gunstige maatregelen.
 5. Indien Klant een rechtspersoon is, is hij verplicht Zonstart schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging zoals naam en rechtsvorm.
 6. Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat Zonstart de wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 5. PRIJS

 1. De prijs van de Producten en de werkzaamheden is bepaald in de Overeenkomst. In de Overeenkomst staat omschreven wat er voor de overeengekomen prijs wordt geleverd.
 2. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst vanwege, (onder meer doch niet beperkt) één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend prijzen van materialen, transportkosten, levertijden, koersen, lonen, in- en/of uitvoerrechten, belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Zonstart gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Als Zonstart genoodzaakt is om de prijs te verhogen zoals genoemd in het vorige lid, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 10 werkdagen nadat Zonstart de prijsverhoging kenbaar heeft gemaakt. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 4. Offertes zijn standaard zonder meerwerk. Indien na schouwing of door omstandigheden bij het uitvoeren van de Installatie blijkt dat er meerwerk nodig is, zal Zonstart eerst contact met Klant opnemen om het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd te bespreken. Bij akkoord zal Zonstart de installatie pas uitvoeren. De meest voorkomende meerwerkkosten die niet standaard zijn opgenomen in de Offerte zijn aanpassingen in de meterkast, graafwerkzaamheden of kosten wegens het voordoen van omstandigheden bij het uitvoeren van de Werkzaamheden waar Zonstart vooraf geen rekening mee kon houden.

ARTIKEL 6. BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen worden de verschuldigde kosten voldaan in twee termijnen
  • 20% (Bij opdracht)
  • 80% (Bij oplevering).
 2. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, zolang de factuur niet is voldaan kan men geen aanspraak doen op garantie.
 3. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 4. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Zonstart mee te delen. Het indienen van bezwaar zal de betalingsverplichting van de Klant niet opschorten.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum, is Klant in verzuim. Klant is vanaf het moment van verzuim aan Zonstart over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De Klant is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijk rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Als Zonstart genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van de factuur te verkrijgen komen alle hieraan verbonden buiten- en gerechtelijke kosten voor rekening van de Klant. Indien Klant een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 7. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en incassokosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Zonstart is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Klant, indien Klant in gebreke blijft met betaling van de door Zonstart verzonden factuur binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 9. De betaling is direct opeisbaar indien Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of  als er enig beslag op zijn goederen wordt gelegd. De Klant is verplicht Zonstart hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan de curator of deurwaarder mee te delen dat de Producten eigendom zijn van Zonstart.
 10. De eigendom van alle door Zonstart geleverde Producten blijft bij Zonstart tot aan het moment dat Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Zonstart heeft voldaan, schade, kosten en rente, indien van toepassing, daaronder begrepen.
 11. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is Klant niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 12. Indien Klant (mede) uit door Zonstart geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor Zonstart en houdt Klant de nieuwgevormde zaak voor Zonstart totdat Klant alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Zonstart blijft hiermee tot het moment van volledige betaling door Klant eigenaar van de nieuwgevormde zaak.
 13. Klant is verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Zonstart ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Zonstart gerechtigd tot deze gelden.

ARTIKEL 7. LEVERING EN UITVOERING

 1. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden controleert Zonstart middels een schouwing of de producten kunnen worden geïnstalleerd. Aan de uitkomst van deze schouwing kan door de Klant geen rechten worden ontleend. De monteur van Zonstart controleert niet de staat en/of de draagkracht van het dak. De schouwing is daarom ook geen (bouw)technische keuring, maar slechts een beoordeling van de monteur hoe en of Producten geïnstalleerd kunnen worden. Er geldt voor Zonstart geen waarschuwingsplicht over de staat van het dak.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Zonstart kenbaar heeft gemaakt. Zonstart of een door haar aangewezen Installateur zal Klant benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van de Producten en de eventuele Installatie ervan.
 3. De Overeenkomst leidt voor Zonstart tot een inspanningsverplichting waarbij Zonstart zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.
 4. Zonstart voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Klant uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen.  Klant vrijwaart Zonstart tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 5. De klant kan de installatiedatum tot 14 dagen voor de installatieafspraak kosteloos wijzigen. Na deze datum zijn aan het wijzigen van de datum kosten verbonden. Indien de Klant niet aanwezig is op de afgesproken installatietijd is de Klant aan Zonstart een boete verschuldigd ter hoogte van de voorrijkosten die zijn gemaakt door de desbetreffende Installateur.
 6. Indien voor de werkzaamheden door Zonstart een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst op. De Overeenkomst kan door de Klant om die reden dan ook niet ontbonden worden en Klant heeft geen recht op schadevergoeding waaronder tevens maar niet uitsluitend financiële schade, ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van van de Producten.
 7. Mocht de installatiedatum om welke reden dan ook niet gehaald worden, dan wordt in samenspraak met de Klant binnen een redelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 8. Indien een wijziging in de omstandigheden, waaronder begrepen de niet-beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van Producten, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig aangepast.
 9. De werkzaamheden en/of installatie zijn/is opgeleverd na voltooiing en/of het in werking stellen van de Installatie door Zonstart. Bij de oplevering dient het opleverformulier door de Klant ondertekend te worden.
 10. Het risico betreffende (op)geleverde werken dan wel Producten gaat over op de Klant op het moment van (op)levering.
 11. Onder het moment van oplevering wordt in deze situatie verstaan: het moment waarop de uitgevoerde werkzaamheden zijn voltooid en het werk is goedgekeurd door de Klant door ondertekening van het opleverformulier dan wel na 14 dagen nadat Zonstart kenbaar heeft gemaakt aan Klant dat het werk klaar is voor oplevering en controle door Klant van de werken niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden of indien Klant niet reageert.

ARTIKEL 8. INSTALLATIE

 1. Zonstart zal Klant informeren indien één van de volgende situaties zich voordoen welke reden zijn tot afbreken of uitstellen van de Installatiewerkzaamheden, dan wel het ontbinden van de Overeenkomst:
  • de voorwaarden zoals omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden niet door Klant zijn opgevolgd;
  • de veiligheid van de medewerkers in het geding is o.a. door weersinvloeden;
  • de locatie voor de installatie niet afdoende bereikbaar is.;
  • de dakpannen, dakconstructie of andere (on)roerende zaak niet geschikt zijn voor het installeren van de producten;
  • het ontbreken van een noodzakelijke vergunning of toestemming;
  • asbest en/of andere schadelijke stoffen worden aangetroffen;
  • de staat van het dak of andere (on)roerende zaak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is;
  • een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
 2. In geval dat Zonstart om een reden zoals genoemd in het vorige lid haar Installatiewerkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de Klant geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Er zal dan een nieuwe dag voor de Installatiewerkzaamheden met de Klant worden afgestemd en de Klant is aan Zonstart een vergoeding verschuldigd voor de gemaakte kosten onverminderd het recht van Zonstart op vergoeding van eventuele verdere schade.
 3. Zonstart is verplicht de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. Voor zover een goede Installatie dit vereist, heeft Zonstart het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Zonstart worden ingeschakeld.
 4. Zonstart is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door Klant of in opdracht van Klant door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. Het kan in een uitzonderlijk geval voorkomen dat de bestelde Producten niet meer beschikbaar zijn of niet (meer) geleverd kunnen worden. Indien nodig behoudt Zonstart zich het recht voor om na de totstandkoming van een Overeenkomst kwalitatief gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren. Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde Producten ten opzichte van hetgeen in de Offerte is opgenomen, leveren geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Wanneer er door omstandigheden onverhoopt minder Producten geplaatst kunnen worden dan oorspronkelijk overeengekomen, is dit geen reden tot ontbinding en zal Zonstart opleveren binnen de technische mogelijkheden. Het totaalbedrag van de Overeenkomst zal worden aangepast in verband met minderwerk aan de hand van door Zonstart vast te stellen redelijke minder kosten.
 7. Voor het installeren van een Zonnepanelensysteem kan in de woning een omvormer worden geplaatst. Klant is ermee bekend dat deze omvormer een licht zoemend geluid kan maken en kan tikken als de installatie wordt geactiveerd. De omvormer dient altijd vrijgehouden te worden zodat deze voldoende ventilatie heeft.
 8. Schade die tijdens de installatie optreedt en aan de Zonstart verwijtbaar is, wordt gemeld aan de Klant en wordt indien mogelijk direct gerepareerd. Indien schadeherstel niet direct mogelijk is, wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt.

ARTIKEL 9. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. Klant is jegens Zonstart verantwoordelijk voor het treffen van juiste en tijdige maatregelen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, aansluiten en het veilig functioneren van de Producten. Klant dient al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is om goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst te garanderen.
 2. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Installatie op de overeengekomen installatie datum en tijdstip kan worden uitgevoerd. In elk geval zorgt de Klant dat:
  • de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren dan wel gevaar kunnen veroorzaken voor de Installatiemedewerkers;
  • de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage;
  • dat er geen asbest of andere schadelijke stoffen aanwezig zijn op de locatie van Installatie van de Producten;
  • door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de Installatie door Zonstart horen, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Installatie geen vertraging ondervindt.
  • er een deugdelijke en noodzakelijke hoofdmeter is die energie terug kan leveren indien van toepassing. Voor advies over het uitvoeren van deze werkzaamheden kan Klant terecht bij de eigen netbeheerder;
  • schade aan personen en/of materialen voorkomen wordt door het nemen van passende maatregelen op de locatie van de Installatie;
  • er een werkende internetaansluiting en toegang tot het netwerk is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Wifi sterkte dient geschikt te zijn om aangesloten te worden op het Product. Hiervoor is onder andere een Wifi wachtwoord noodzakelijk.
 3. Klant dient er voor te zorgen dat Zonstart tijdig kan beschikken over de voor de Installatie benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door de Klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.
 4. Klant vrijwaart Zonstart en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat de Producten zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht zijn gemonteerd.
 5. Klant draagt het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van:
  • onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;
  • ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van de Producten, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).
 6. Indien Klant de maatregelen en voorwaarden genoemd in dit artikel niet of onvoldoende opvolgt, kunnen de installatiewerkzaamheden niet worden uitgevoerd. Er zal een nieuwe dag voor installatie worden afgestemd en de extra kosten die Zonstart zal maken worden bij de Klant in rekening gebracht.
 7. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de deze Algemene Voorwaarden en/of in de Overeenkomst gestelde voorwaarden niet is voldaan, komen voor rekening van Klant.

ARTIKEL 10. GARANTIE

 1. Zonstart installeert de Producten volgens de gangbare technieken en voorschriften. Indien bij de installatiewerkzaamheden onverhoopt iets niet goed is gegaan, zal Zonstart dit in de eerste 5 jaar na installatie kosteloos verhelpen, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Op de Producten die Zonstart gebruikt bij de installatie gelden verschillende fabrieks- en product garanties. Voor een beroep op de fabrieksgarantie zijn de toepasselijke voorwaarden van de fabrikant van toepassing.
 3. Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan de Klant in rekening worden gebracht.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant of door derden. Evenmin kan Klant aanspraak maken op garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Zonstart, de Klant of derden aan de Producten wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 5. Uitgesloten van garantie en/of aansprakelijkheid zijn:
  • Gebreken/defecten en schade ontstaan door of het gevolg van omstandigheden waar Zonstart geen invloed op kan uitoefenen, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting of stroomuitval, waterschade, gebreken aan de meterkast, directe of indirecte blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden zoals storm en contact met chemische substanties of schade ontstaan door (vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals ook kan gebeuren bij verouderde daken);
  • kleurverschillen en/of verkleuringen van de Producten;
  • schade en/of gebreken/defecten aan het Zonnepanelensysteem ontstaan doordat het dak de extra ballast van de Zonnepanelen niet kan dragen;
  • schade door overmacht en schade veroorzaakt door een gebeurtenis waar Zonstart niet voor verantwoordelijk is;
  • schade en/of gebreken/defecten die zijn ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie op uitdrukkelijk voorschrift van Klant zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden;
  • schade en/of gebreken/defecten die het gevolg zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de het Laadpunt;
  • schade en/of gebreken/defecten aan de Producten ontstaan doordat Klant zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
 6. De klant is verplicht de Producten overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.
 7. Storingen en/of defecten na oplevering zullen terstond aan Zonstart worden gemeld.
 8. Onmiddellijk op het moment dat de geleverde Producten bij Klant zijn geleverd en/of geïnstalleerd is Klant gehouden de Producten te onderzoeken op gebreken. Klant onderzoekt hierbij of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Mocht er sprake zijn van zichtbare gebreken zal Klant deze binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Zonstart melden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Zonstart te worden gemeld. De Klant dient Zonstart in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 9. Reclame schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. Klant blijft in dat geval ook verplicht tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.
 10. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 11. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en ook door Klant tijdig gereclameerd is, zal Zonstart het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van Zonstart, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is Klant gehouden om het vervangen Product aan Zonstart te retourneren en de eigendom daarover aan Zonstart te verschaffen, tenzij Zonstart anders aangeeft .
 12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door Zonstart gemaakte kosten en onderzoekkosten voor rekening van de Klant.
 13. Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Zonstart worden verricht.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Zonstart zorgt ervoor dat de afspraken in de Overeenkomst zo goed mogelijk worden uitgevoerd, waarbij Producten of diensten goed en volgens de wettelijke regels en geldende voorschriften worden geleverd.
 2. Zonstart is jegens Klant slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 3. Indien Zonstart toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de Overeenkomst, is Zonstart slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade, die het rechtstreeks gevolg is van de achterwege gebleven prestatie, met een maximum bedrag van de nettoprijs van de geleverde c.q. geïnstalleerde Producten en de daaromtrent gefactureerde bedragen.
 4. Zonstart is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Zonstart is toegebracht.
 5. De aansprakelijkheid van Zonstart is nooit meer dan het netto-factuurbedrag van de geleverde dienst van de maand waarin de schade is ontstaan of uit voortvloeit, waarbij het maximum uit te keren bedrag nooit meer bedraagt, dan de schade die daadwerkelijk door de door Zonstart afgesloten aansprakelijkheidsverzekering  wordt uitgekeerd.
 6. Zonstart is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade geleden door Klant waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, lichamelijk letsel, beschadigingen van (materiële) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 7. Mocht een Installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de Klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst dat op kan treden.
 8. De medewerkers van Zonstart of door Zonstart voor de Installatie ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Klant beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.
 9. Zonstart zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zonstart is evenwel niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Klant of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden.
 10. De Klant vrijwaart Zonstart tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Klant en Zonstart samenhangen, tenzij het aanspraken betreft ten gevolge van opzet of grove schuld van Zonstart.
 11. Het Zonnepanelensysteem kan de mogelijkheid voor online-monitoring bevatten. Klant kan de systeemprestaties uitlezen met een PC, Smartphone of Tablet. Deze dienst wordt aangeboden door de fabrikant van het monitoring product en gaat geheel buiten Zonstart om. Zonstart is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of het niet functioneren van deze monitoring mogelijkheid.
 12. Zonstart is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door de Producten lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst.
 13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Zonstart en de door Zonstart bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde, één jaar.

ARTIKEL 12. OVERDRACHT AAN DERDEN

 1. Het is Klant niet toegestaan om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonstart.
 2. Zonstart is gerechtigd haar rechten en plichten op grond van de Overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel derden (waaronder gelieerde ondernemingen) te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst. Klant geeft hiervoor bij voorbaat zijn toestemming voor. Klant gaat onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met een dergelijke overneming, bezwaring of overdracht en zal daaraan zijn medewerking verlenen. Partijen komen hierbij overeen dat een eventuele overdracht van de zeggenschap van Zonstart dan wel haar moedermaatschappij, haar activa, dan wel de activa van de moedermaatschappij, de Klant geen recht geeft tot beëindiging van de Overeenkomst.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

 1. Zonstart is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zonstart geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zonstart niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Zonstart of van derden daaronder begrepen. Zonstart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zonstart haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Zonstart kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht kan Klant geen vergoeding van door hem geleden schade van Zonstart vorderen.
 4. Voor zover Zonstart tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zonstart gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst

ARTIKEL 14. PRIVACY EN COOKIE BELEID

 1. Door ondertekening van de Offerte en/of gebruik te maken van de diensten op de website van Zonstart gaat Klant akkoord met het privacy- en cookie beleid van Zonstart.
 2. Zonstart verzoekt bij de aanvraag van een dienst en/of product om gegevens van de Klant.  Die gegevens gebruikt Zonstart voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden.  De gegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 3. Klant heeft op eerste verzoek recht op inzage, verbetering, verwijdering en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en rechtshandelingen is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen is de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Zonstart bevoegd, onverkort het bepaalde in de wet.